Müüritööde teostamine talvisel ajal

Müüritööde seisukohalt on talvetingimused saabunud siis, kui välisõhutemperatuur langeb ajuti alla 0°C. Järgnevas artiklis räägime müüritööde eripäradest talveperioodil.

  • Meeldetuletused talvisteks müüritöödeks!
  • Talvetingimuste mõju tellismüüri ladumisele ja muudele töödele
  • Müürisegude soojendamine
  • Ehituse kaitsmine töö ajal

Meeldetuletused talvisteks müüritöödeks!

Talvistes tingimustes tuleb olla eriliselt tähelepanelik müüri ladumisel ja teiste müüritööde teostamisel, ehitusmaterjalide säilitamisel ja ladustamisel, töö korraldamisel ja laotud müüritise kaitsmisel.   

Talvist müürimist tuleks vältida ja seda võiks teha vaid äärmise vajaduse korral, kasutades siis vaid soojendatud materjale ja kaitstes ajutiselt müüritist läbikülmumise eest.   
Mördis olev sidumata vesi jäätub ja selle maht on umbes 10% suurem kui veel. Jää sulab müüritises ebaühtlaselt ja sellega kaasnevad müüritise erinevad vajumised, kaldumised, pragunemised jms.
Tellised ei tohi olla märjad, jäätunud või lumised. Vajadusel tuleb neid soojendada. Müürisegus ei tohi olla jäätükke ega külmunud segu osakesi. Müürisegu soojus saavutatakse kasutades segu valmistamiseks sooja vett või soojendatud liiva või soojendatakse juba valmis segu.

Talvetingimuste mõju tellismüüri ladumisele ja muudele töödele

Installing bricks with traditional mortar
© Wienerberger Belgium
© Wienerberger Belgium
Müürisegu kivinemine madalatel temperatuuridel

Temperatuuri alanemine põhjustab kõikide tsemendipõhiste toodete kivinemise aeglustumist, mille põhjuseks on tsemendi reageerimiskiiruse vähenemine.

Temperatuuri langedes alla 0°C hakkab segus sisalduv vesi jäätuma. Kui segu ei ole saavutanud selleks ajaks nn jäätumistugevust, rikub jäätuv vesi juba segus moodustunud sidemed, mille tagajärjel müüritis ei saavuta projekteeritud tugevust. Lisaks sellele toimub vuukide murenemine veel mitme aasta jooksul.

Laboratooriumi tingimustes müüriseguprismadele tehtud katsete põhjal võib öelda, et temperatuuri langus +20°C kuni 5°C vähendab kivinemise kiirust poole võrra. 0°C  temperatuuril langeb müüritise tugevus umbes viiendikuni tavalisest tugevusest. Need tulemused on üldised, sest kivinemist mõjutavad veel õhu niiskus, telliste veeimavus ja  imavuskiirus.

Nõuded tellistele

Märgi, jäätunud või lumiseid telliseid ei tohi kasutada isegi siis, kui müüri ladumine toimub pakase eest kaitstud tingimustes. Müüri ladumine õnnestub talvel vaid siis, kui piisav hulk segus sisalduvast veest imendub tellistesse enne segu külmumist. Jää kiht telliste pinnal vähendab telliste veeimavusvõimet, kiirendab jää moodustumist segus ja raskendab telliste ja segu vahelist nakkumist. Vähenenud veeimavusele lisaks on märgade või jäätunud müürikivide soojusjuhtivus märgatavalt suurem kui kuivadel tellistel ja nii siirdub segus olev soojus kiiresti ära ning soodustab jääkide (soolade) teket. Vuukide sulana püsimist kergendab tunduvalt soojade telliste kasutamine. Tellised säilitavad palju soojust ja seetõttu võtab kaua aega kuni nad välistemperatuuri mõjul jäätuvad.

Vuukide külmumise sõltuvus telliste omadustest

Talviseks müürimiseks sobivad paremini tellised, millel on keskmine veeimavuskiirus üle 2 kg/m2x min ja veeimavus üle 10%. Kogemused näitavad, et selliseid veeimavusnäitajaid omavaid telliseid võib müürida veel -10°C temperatuuri juures ilma muid meetmeid rakendamata, kui segu temperatuuri hoida müürimishetkel vähemalt +20°C juures. Telliste veeimavus vähendab segude veesisaldust küllaldaselt ehk maksimaalselt 6% kuivkaalust enne, kui segu külmub. Sellele kulub ca 20-30 min.

Raskem on teha talvist müürimist tellistega, mis kuuluvad veeimavuskiiruse klassi 1 või 2. Need on tumedad tellised ja osa valgetest tellistest. Raskete, suure soojamahtuvusega, silikaatkivide vahel jäätub segu kiiremini, kui auktelliste vuukides. Selliste massiivsete või väikese imamisvõimega telliste müürimisel tuleb juba madalama kui -5°C temperatuuri juures, lisaks +20°C temperatuurini soojendatud müürisegule, kasutada ka telliste või tööpaiga soojendamist.

Kodu juurde kuuluvad ka krunt, piire selle ümber, aed ja mitmesugused õueehitised, mis kõik on tähelepanu nõudvad arhitektuurilised elemendid nagu majagi.
© Wienerberger AS
© Wienerberger AS
Müürisegude talvised lisaained

Tsemendipõhistele segudele mõeldud talvelisandeid on turul palju. Nende toime põhineb üldiselt vee külmumispunkti allaviimisel, sest tsemendi reaktsioonid jätkuvad vaid seni kuni tootes olev vesi külmub.

Lisaainete toime tuleb selgitada välja enne kasutamist, sest vale annus võib mõjuda toote omadustele halvasti. Lisaainete halvaks mõjuks on "härmatise" tekkimine müürile ja võimalikud probleemid segu töödeldavusel. Samuti võivad lisaained muuta lõplikult toote värvi.

Müürisegude soojendamine

poroton, mortar, construction worker, mixer, bucket
© Wienerberger GmbH
© Wienerberger GmbH
Müürisegu soojendamine sooja vee lisamisega

Talvisel müürimisel tuleb kasutada piisavalt sooja segu.

Kui segu valmistatakse ehitusplatsil müüritsemendist liivast ja veest segades, saadakse soe segu kas vett või liiva soojendades. Võib soojendada ka mõlemaid. Kaasajal üldiselt kasutatavad kuivsegud sisaldavad juba sideainet (tsement), liiva ja töödeldavust ning ilmastiku taluvust parandavaid lisaaineid. Segusid soojendatakse sooja vee abil. Kuivsegu temperatuuri võib tõsta ka hoides segu soojas ruumis või presendi all, kuhu puhutakse sooja õhku soojapuhuriga.

Talvel kasutatakse müüri ladumisel üldiselt veidi tahkemat segu, kui soojal ajal müüritöid tehes. Seetõttu lisatakse segusse sooja vett vaid nii palju, kui see on vältimatu segu töödeldavuse saavutamiseks. Kui kuivsegu temperatuur on algselt -10°C, siis valmissegu temperatuuri tõstmiseks +20°C võib kasutada vett temperatuuriga +60°C.

Vee temperatuur ei tohi ületada +60°C ja valmis segu temperatuur ei tohi olla kõrgem kui + 40°C.

Segu ei tohi külmuda liiga kiiresti enne müürimist! Sel põhjusel peavad segu kogused olema suhteliselt väikesed. Praktiliselt on segu temperatuuri hoidmine vajalikul kõrgusel  raske. Kui segu temperatuur on +20°C ja välistemperatuur -10°C, siis saab müürida kuni 30 minutit ning valmissegu temperatuur peab olema algselt +40°C. Soojendatud segu kasutades on segu töödeldavusaeg lühem.

Segu külmumist saab aeglustada soojendades segu isoleeritud segupalis infrapuna  kiirgusega.

Segu temperatuuri tuleb jälgida ja, kui segusse tekib jääkirme, tuleb segu panna tagasi segistisse ning segada uue soojendatud seguga.

Seguvee ja kuivsegu M 100/600 temperatuuri mõju valmissegu temperatuurile

Kui kuivsegu temperatuur on langenud alla 0°C  tuleb müürisegu valmistamiseks kasutada soojendatud vett (mitte üle +60°C).
Alljärgnev tabel toob välja valmissegu temperatuuri sõltuvuse kuivsegu ja vee temperatuurist.

Ilmastikuolude mõju

Talvise müürimise teostamine sõltub konkreetsetest ilmaoludest ja töökohast.
Alljärgnevas tabelis on toodud välisõhu- ja telliste temperatuurid ning valmissegu  temperatuuri sõltuvus eelnimetatud tegureist.

Materjalide ja tööplatsi soojendamine

Kütte- ja küpsetuskompleks. Kaminahi ja pliidikompleks on ehitatud Aseris toodetud Terca keraamilistest tellistest, PTT Helepunane sile ja KVT St. Paul's. Ahju ehitas Riina Siimar ja pliidkompleksi Raivo Koppel.
© Wienerberger AS
© Wienerberger AS
Sooja õhu ja soojendite kasutamine müüri ladumisel

Töötingimused ja ka töö lõpptulemus on paremad, kui müüri ladumine toimub tuule ja sademete eest kaitstud tingimustes.

On hea, kui ehitusmaterjalidele laosoojuse andmiseks kasutatakse ehitusplatsil sooja õhu puhureid, kiirgussoojendeid või muid küttekehi. Lisaks müürimaterjalidele tuleks soojendada ka vesi ja segisti.

Tihti ei ole ehitusplatsil saadaval kuuma vett, siis tuleb isoleeritud tünnis olevat vett soojendada elektrilise uputatava soojendajaga.

Valmissegu aitab soojana hoida segutünni äärde asetatud kiirgussoojendaja.

Telliseid võib soojendada kiirgussoojendaja abil. Ka kuuma õhu puhureid võib tarvitada, kuid siis peavad tellised olema ruumis või kaetud presendiga.

Töötingimused ja ka töö lõpptulemus on paremad, kui müüri ladumine toimub tuule ja sademete eest kaitstud tingimustes. Selleks kaetakse fassaadi ümbritsevad tellingud tellingukatetega või ehitatakse töökoha ümber kaitsetelk. Kaitsetelgi ülesanne on hoida ära tuule mõju ja ühtlasi tõsta töökoha temperatuuri. Kaitsetelki soojendatakse kuuma õhu puhuritega.

Ehituse kaitsmine töö ajal

Kodu juurde kuuluvad ka krunt, piire selle ümber, aed ja mitmesugused õueehitised, mis kõik on tähelepanu nõudvad arhitektuurilised elemendid nagu majagi.
© Wienerberger AS
© Wienerberger AS
Vastlaotud müütitise kaitsmine

Vastlaotud müüri kaitsmine vihma, lume, sulamisvete või betoonkonstruktsioonidest tuleva niiskuse eest on väga tähtis.

Töö katkestamisel tuleb müüri ülaosa katta hoolikalt kilega või kaitsekattega. Kate tuleb eraldada müürist, et see ei jääks värskeltmüüritud pinna külge. Need tegevused aitavad  vältida värskelt laotud müüri liiga kiiret külmumist. Kile või kaitsekattega kaetud müüri vuukide temperatuur püsib külmumispunktist ülalpool palju kauem, kui katmata müüril. Kate vähendab nii tuulest põhjustatud jahtumist, kui segudest tekkiva soojuse kadu tunduvalt. 

Uuri ja loe lisaks!

Teemaga seotud artiklid

Reeglid ja soovitused müüritööde teostamiseks

Müüritöödel on oluline järgida teatud reegleid ja soovitusi. Järgnevas artiklis räägime müüritööde ettevalmistuse, ladumise ja vastlaotud müüritisest.

Eramute fassaadide müürimise juhend

Tellismaja fassaadi välisilme ja püsivus sõltuvad valitud tellistest ja müürisegust, müürimehe oskustest ja töö kvaliteedist aga ka ehitus- ja hoiuplatsi ettevalmistusest ja võimalustest. Alljärgnevas artiklis tuletame meelde liikumisvuukide ja voodermüüri sidumise põhitõed.

Juhised tellisposti ja aiaposti ehitamiseks

Tellistest postide ehitamisel on oluline järgida teatud reegleid ja soovitusi. Järgnevast artiklist leiab info tellisposti ja aiaposti ehitamise eripäradest.

Härmatis müüridel

Kevadepoolsel ajal laotud müüritisele võib ilmuda valge "härmatis", mis on soolaka maitsega ja kergesti mahapühitav. Järgnevas artiklis selgitame selle nähtuse tekkimise põhjustest ja anname nõu kuidas seda vältida ja juba tekkinud probleemi korral vabaneda.

0Tulemused

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!