Wienerbergerist

Wienerberger AS koos oma kolme esindusega Eestis, Lätis ja Leedus, kuulub Wienerberger Group'i, mis on oma 216 tehasega 28 riigis maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide, telliste ja Euroopa suurim keraamiliste katusetelliste tootja.

Worker in laboratory with clay samples in foreground
© Uwe Strasser

Wienerberger AS

Wienerberger AS on Wienerberger Group'i äriüksuse Balti regiooni keraamiliste ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega tegelev ettevõte.

Eestis kuulub Wienerberger Group`ile modernne tellisetehas Aseris, mis rajati 2006. aastal. Aseri tellisetehase tootmisvõimsus ületab 50 miljonit tellist aastas. Lisaks viimistlustellistele valmistatakse tehases ka erinevates formaatides täistelliseid ahjude, kaminate ja korstnate ehitamiseks ning interjööris kasutamiseks. 

2011. aastal alustasime Aseri tehases ka klinkersillutuskivide tootmist ning toodame neid nüüd kareda pinnaviimistlusega kuues formaadis ja neljas värvitoonis.

2016. aastal lisandusid tootevalikusse keraamilised tellisplaadid.

Aseri tellisetehase suur võimsus võimaldab varustada kogu Baltikumi ja tarnida eestimaiseid tooteid teistessegi riikidesse, kindlustades seeläbi piirkonnas oma turupositsiooni.

Rahuldamaks jätkuvalt suurenevat nõudlust looduslikust ja samas ainulaadsete omadustega ehitusmaterjali järele, toome Eestisse telliseid ja tellisplaate, sillutuskive, katusekive ja ehitusplokke ka Soome, Saksamaa, Poola, Hollandi, Belgia ja teiste Wienerbergeri Euroopa riikide tehastest. 

Handshake at conference table, sales, project management, Fast Forward Procurement
© Uwe Strasser

Wienerberger AS tegevuspoliitika

Wienerberger AS tegutseb vastavuses kehtivate standardite ja normatiividega, keskkonnasäästlikult, kvaliteetselt ja efektiivselt.

Wienerberger AS põhieesmärgiks on saavutada pidev klientide rahulolu ja usaldus ning soovitud tasuvus töötajate efektiivse tegevuse abil. Ettevõte kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Organisatsiooni igale tasemele on määratud tööalased kohustused ja õigused. Keskkonna arvestamine on võrdväärne osa firma majandustegevuses

Selle eesmärgi saavutamiseks Wienerberger AS:

 • Täidab oma tegevust reguleerivaid seaduseid, juhendeid ja lubasid nõudvaid määruseid ning muid kohustusi, mida ettevõte on endale võtnud.
 • Parendab jätkuvalt tooteid ja teenuseid ning keskkonnakorralduse taset, hinnates regulaarselt oma tegevuse tulemusi ja keskkonnamõju, määrates kvaliteedi- ja keskkonnaalaseid tegevuseesmärke ja ülesandeid.
 • Loob aluse toodete ja teenuste kvaliteedi tasemele, mille lähtekohaks on alati klient ja tema vajadused, arvestades samas ka ettevõtte võimalusi. Eesmärgiks on pakkuda optimaalselt kõrget kvaliteeti, mis on lõppkokkuvõttes kasulik kliendile.
 • Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja protsesse kasutades ressursse otstarbekalt.
 • Hoiab oma personali pädevust tasemel, mis võimaldab ettevõttel jätkuvalt vastata klientide ja teiste huvipoolte muutuvatele nõudmistele, koolitades töötajaid teadvustama oma töö mõju kvaliteedile ja keskkonnale ning tegutsema vastutustundlikult.
 • Peab avatud ja usaldusväärset informatsioonivahetust oma huvipooltega.
Wienerbergeri Aseri tehas linnulennult
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Töötervishoiu ja -ohutuse poliitika (HS 5.2 Version 1 20.06.2021)

WIENERBERGER AS eesmärgiks on olla klientidele tunnustatud ja parim ettevõte keraamiliste ehitusmaterjalide tootmises ja turustamises, kasutades nulltolerantsi ohutuse valdkonna mittevastavustes, uuemaid innovaatilisi meetodeid ja tehnoloogiaid, tehes pidevalt uuendusi tööohutuse tagamiseks.

WIENERBERGER AS töötervishoiu ja -ohutuse poliitika on suunatud tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele ning töö ohu vähendamisele.

WIENERBERGER AS peamised kohustused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas:

 • töötajate elu, tervise, ohutuse ja heaolu prioriteediks tunnustamine ja tagamine mis tahes tegevuses keraamiliste ehitusmaterjalide tootmises ja turustamise valdkonnas, samuti alltöövõtjate töötajad (kui vastutus töötervishoiu ja tööohutuse eest asub WIENERBERGER AS-l);
 • tunnustab, et kõrged töötervishoiu ja -ohutuse standardid nõuavad juhtkonna pidevat tähelepanu, mida toetavad nii rahalised kui ka materiaalsed ressursid.
 • järgida töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna kehtivaid seaduseid, regulatsioone ja muid ohutuse nõudeid (kui need puudutavad inimese elu ja tervise säilimist): töötervishoid, tööohutus, tööstusohutus, tule- ja elektri ohutus jne;
 • ehitusmaterjalide ja taristulahenduste kõige ohutum tootja ja tarnija meie tööstussektoris. Meie eesmärk on selge – mitte ühtki õnnetusjuhtumit!
 • ohtude kõrvaldamine ja riskide vähendamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, kasutades töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi vahendeid ja meetodeid;
 • ettevõtte töötajate kaasamise tagamine kõigil tasanditel töötervishoiu ja -ohutuse poliitika, eesmärkide ja nõuete rakendamisel, sealhulgas töötajate ja nende esindajatega töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas konsulteerimine;
 • tootmistegevuse pidev täiustamine, töötajate kompetentsi tõstmine töötervishoiu ja -ohutuse alal ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ja  selle tulemusnäitajate parendamine;
 • töötervishoiu ja -ohutuse alase teabe avatus ja kättesaadavus ettevõttes;
 • negatiivsete mõjutuste ennetamine ja minimiseerimine töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas, sealhulgas:

o   tööõnnetuste, vigastuste ja avariiolukordade tõenäosuse vähendamine ning personali valmisoleku tagamine tööõnnetustele ja avariiolukordadele adekvaatseks reageerimiseks;

o   ohutute ja tervislike töötingimuste tagamine töötraumade ja tervisekahjustuste vältimiseks;

o   töötervishoiu ja tööohutuse poliitika rakendamise toetamiseks mõõdetavate eesmärkide seadmine ja täitmine.

WIENERBERGER AS poliitika põhisuunad töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas:

 • tervise ja ohutuse juhtimissüsteemi tõhusa toimimise ja pideva täiustamise tagamine vastavalt ISO 45001 nõuetele;
 • töötervishoiu ja -ohutuse nõuete pidev kohapealse kontrolli, perioodiliste ohutus auditite läbiviimine, ohutusprobleemide lahendamise ja „nähtava juhi eeskuju” kaudu. Juhtkond peab tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamiseks võtma kasutusele korrigeerivaid ja asjakohaseid meetmeid ohutuse tagamiseks;
 • riskide pidev tuvastamine, ohtude kindlakstegemine ja ohutus juhtimisega võimalikult madalale tasemele viimine;
 • kõigi ohutusega seotud õnnetuste ja vahejuhtumite põhjalik uurimine, et teha kindlaks nende juurpõhjus ning võtta kasutusele kõik vajalikud parendusmeetmed;
 • piisava koolituse ja ohutuse teave, mis tagab ettevõtte tegevuse  kõige ohutumal viisil;
 • hinnatakse kõiki operatsioone ja huve ning tehakse kättesaadavaks piisavad asjakohased ressursid, et viia riskid nii madalale kui praktikas võimalik;
 • töötajate ja kolmandate isikute töötervishoiu ja -ohutuse alased kohustused määratletakse selgelt ja arusaadavad;
 • tehnoloogiate, seadmete ja materjalide kasutamine, mis tagavad töötajate elu ja tervise säilitamiseks suurema ohutuse ja paremad töötingimused;
 • koostöö alltöövõtu ettevõtetega tööde ohutuks teostamiseks;
 • järgib kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi ning vastavalt koostab ja rakendab oma ettevõtte siseselt kehtestatud ohutuse nõudeid ja tavasid;
 • juhtide ja otseste teostajate isikliku vastutuse tagamine tervise- ja ohutusnõuete täitmise eest;
 • töötajate kompetentsi pidev parendamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

Aseri tellisetehas - pikaajalised traditsioonid ja tänapäeva modernsed võimalused

Aseris on telliseid toodetud juba 1922. aastast alates. 2001. aastal sai tehase omanikuks Wienerberger AS ning 2006. aastal valmis uus kaasaegne ja suurema võimsusega tellisetehas, mis on üks modernsematest tehastest kogu Wienerberger Group'is, kuid ometi ainuke, kus valmivad käsitööna käsivormitellised!

Wienerberger CBME flame symbol made of wooden building blocks
© Wienerberger AG

Wienerberger Group

Wienerberger Group'il on pakkuda rohkem kui vaid telliseid: Wienerberger on rahvusvaheline börsiettevõte, mille pädevust täiendavad lisaks äriüksusele Wienerberger Building Solutions (WBS) veel tütarettevõtted Semmelrock, Steinzeug-Keramo ja Pipelife.

Wienerberger AG on ülemaailmne ehitusmaterjalide ja infrastruktuuri lahenduste pakkuja, mille peakontor asub Viini Wienerbergi piirkonnas, Austrias, millest tuleneb ka ettevõtte nimi. Wienerberger on ainuke rahvusvaheliselt tegutsev ja ühtlasi maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide tootja, kuid on turul juhtival positsioonil ka fassaaditelliste ja keraamiliste katusekivide, plastist ja keraamiliste torusüsteemide ning keraamiliste ja betoonist tänavakivide tootja. 1819. aastal asutatud Wienerberger võib vaadata tagasi ligi 200-le eduka äritegevuse aastale.

 

Man and woman making decisions using sticky notes at conference room, Fast Forward General Management & Administration
© Uwe Strasser

Meie missioon ja visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti ja kujundame ehituse tulevikku.

Meie missioon

Meie äritegevus keskendub keraamiliste ehitusmaterjalide arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Meie missiooniks on jätkata tööd eelistatud ehitusmaterjalide lahenduste pakkujana Euroopas, mille aluseks on meie toodete kvaliteet, energiaefektiivsus ja loomulik ilu. Meie eesmärgiks on  pakkuda ka kvaliteetseid müügi- ja tarneteenuseid.

 

Meie visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti, pakkudes väärtuslikke hoonete ehitus- või renoveerimislahendusi. Me toetame tööprotsesse, mis on keskkondlikult vastutustundlikud ja kasutavad ressursse efektiivselt läbi kogu hoone elutsükli alates asukoha valikust kuni kujunduse, ehituse, haldamise, hooldamise, renoveerimise ja lammutamiseni. Me pakume jätkusuutlikke ehitusmaterjale ja infrastruktuuri lahendusiparema elukvaliteedi tagamiseks.

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!