Par Wienerberger

Wienerberger AS ar savām trim pārstāvniecībām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā pieder Wienerberger Group, kas ar 216 rūpnīcām 28 valstīs ir pasaules lielākais keramisko būvniecības bloku, ķieģeļu un Eiropas lielākais keramisko dakstiņu ražotājs. 

Wienerberger AS

Wienerberger AS ir daļa no koncerna Wienerberger Group biznesa vienības Wienerberger Building Solutions, un nodarbojas ar keramisko būvmateriālu ražošanu un tirdzniecību Krievijas un Baltijas reģionā.

Igaunijā Wienerberger Group uzņēmumam pieder moderna ķieģeļu rūpnīca Aseri, kas tika izveidota 2006. gadā. Aseri ķieģeļu rūpnīcas produkcija pārsniedz 50 miljonus ķieģeļu gadā. Papildus apdares ķieģeļiem rūpnīcā ražo arī dažādu formātu pilnos ķieģeļus krāšņu, kamīnu un skursteņu celtniecībai un izmantošanai interjerā. 

2011. gadā Aseri rūpnīcā uzsākām arī klinkera bruģakmeņu ražošanu, un tie tiek veidoti ar raupju virsmu, četrās formās un četros toņos. 

Aseri ķieģeļu rūpnīcas lielais spēks ļauj apgādāt gan Baltiju, gan arī Krieviju, un nogādāt Igaunijas preces arī citās valstīs, nodrošinot reģionā savu tirgus pozīciju.

Lai apmierinātu aizvien augošo pieprasījumu pēc dabīgiem un tajā pašā ar unikālām īpašībām apveltītiem celtniecības materiāliem, uz Igauniju vedam ķieģeļus un ķieģeļu plātnes, bruģakmeņus, dakstiņus un celtniecības blokus arī no Somijas, Vācijas, Polijas, Nīderlandes, Beļģijas un citām Eiropas valstīm, kur atrodas Wienerberger rūpnīcas.

Wienerberger AS darbības politika

Wienerberger AS darbojas saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un normatīviem, dabai draudzīgi, kvalitatīvi un efektīvi.

Wienerberger AS galvenais mērķis ir panākt pastāvīgu klientu apmierinātību un uzticību, un ar darbinieku efektīvās darbības palīdzību panākt vēlamo rentabilitāti. Uzņēmums savu darbību veic atbildīgi pret vidi. Organizācijā katrā līmenī ir noteikti darbības jomu pienākumi un tiesības. Rēķināšanās ar vidi ir līdzvērtīga daļa uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Šī mērķa sasniegšanai Wienerberger AS:

 • Ievēro savu darbību regulējošos likumus, norādes un lēmumus, kā arī pilda pienākumus, ko uzņēmums ir uzņēmies.
 • Nepārtraukti uzlabo preces un pakalpojumus, kā arī vides organizācijas līmeni, regulāri izvērtējot savas darbības rezultātus un ietekmi uz vidi, nosakot kvalitātes un vides jomu darbības mērķus un uzdevumus.  
 • Ceļ preču un pakalpojumu kvalitātes līmeni, kura sākumpunkts vienmēr ir klients un viņa vajadzības, ņemot vērtā arī uzņēmuma iespējas. Mērķis ir piedāvāt optimāli augstu kvalitāti, kas gala rezultātā ir ieguvums klientam. 
 • Attīsta pēc iespējas mazāk vidi noslogojošus produktus un procesus, atbildīgi lietojot resursus.  
 • Uztur personāla kompetenci līmenī, kas ļauj uzņēmumam pastāvīgi atbilst klientu un citu ieinteresēto pušu mainīgajām prasībām, apmācot darbiniekus apzināties sava darba ietekmi uz kvalitāti un vidi, kā arī rīkoties atbildīgi. 
 • Uztur atvērtu un uzticamu informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm.
Drone pictures of Aseri plant in Estonia
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Töötervishoiu ja -ohutuse poliitika (HS 5.2 Version 1 20.06.2021)

WIENERBERGER AS eesmärgiks on olla klientidele tunnustatud ja parim ettevõte keraamiliste ehitusmaterjalide tootmises ja turustamises, kasutades nulltolerantsi ohutuse valdkonna mittevastavustes, uuemaid innovaatilisi meetodeid ja tehnoloogiaid, tehes pidevalt uuendusi tööohutuse tagamiseks.

WIENERBERGER AS töötervishoiu ja -ohutuse poliitika on suunatud tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele ning töö ohu vähendamisele.

WIENERBERGER AS peamised kohustused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas:

 • töötajate elu, tervise, ohutuse ja heaolu prioriteediks tunnustamine ja tagamine mis tahes tegevuses keraamiliste ehitusmaterjalide tootmises ja turustamise valdkonnas, samuti alltöövõtjate töötajad (kui vastutus töötervishoiu ja tööohutuse eest asub WIENERBERGER AS-l);
 • tunnustab, et kõrged töötervishoiu ja -ohutuse standardid nõuavad juhtkonna pidevat tähelepanu, mida toetavad nii rahalised kui ka materiaalsed ressursid.
 • järgida töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna kehtivaid seaduseid, regulatsioone ja muid ohutuse nõudeid (kui need puudutavad inimese elu ja tervise säilimist): töötervishoid, tööohutus, tööstusohutus, tule- ja elektri ohutus jne;
 • ehitusmaterjalide ja taristulahenduste kõige ohutum tootja ja tarnija meie tööstussektoris. Meie eesmärk on selge – mitte ühtki õnnetusjuhtumit!
 • ohtude kõrvaldamine ja riskide vähendamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, kasutades töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi vahendeid ja meetodeid;
 • ettevõtte töötajate kaasamise tagamine kõigil tasanditel töötervishoiu ja -ohutuse poliitika, eesmärkide ja nõuete rakendamisel, sealhulgas töötajate ja nende esindajatega töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas konsulteerimine;
 • tootmistegevuse pidev täiustamine, töötajate kompetentsi tõstmine töötervishoiu ja -ohutuse alal ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ja  selle tulemusnäitajate parendamine;
 • töötervishoiu ja -ohutuse alase teabe avatus ja kättesaadavus ettevõttes;
 • negatiivsete mõjutuste ennetamine ja minimiseerimine töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas, sealhulgas:

o   tööõnnetuste, vigastuste ja avariiolukordade tõenäosuse vähendamine ning personali valmisoleku tagamine tööõnnetustele ja avariiolukordadele adekvaatseks reageerimiseks;

o   ohutute ja tervislike töötingimuste tagamine töötraumade ja tervisekahjustuste vältimiseks;

o   töötervishoiu ja tööohutuse poliitika rakendamise toetamiseks mõõdetavate eesmärkide seadmine ja täitmine.

WIENERBERGER AS poliitika põhisuunad töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas:

 • tervise ja ohutuse juhtimissüsteemi tõhusa toimimise ja pideva täiustamise tagamine vastavalt ISO 45001 nõuetele;
 • töötervishoiu ja -ohutuse nõuete pidev kohapealse kontrolli, perioodiliste ohutus auditite läbiviimine, ohutusprobleemide lahendamise ja „nähtava juhi eeskuju” kaudu. Juhtkond peab tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamiseks võtma kasutusele korrigeerivaid ja asjakohaseid meetmeid ohutuse tagamiseks;
 • riskide pidev tuvastamine, ohtude kindlakstegemine ja ohutus juhtimisega võimalikult madalale tasemele viimine;
 • kõigi ohutusega seotud õnnetuste ja vahejuhtumite põhjalik uurimine, et teha kindlaks nende juurpõhjus ning võtta kasutusele kõik vajalikud parendusmeetmed;
 • piisava koolituse ja ohutuse teave, mis tagab ettevõtte tegevuse  kõige ohutumal viisil;
 • hinnatakse kõiki operatsioone ja huve ning tehakse kättesaadavaks piisavad asjakohased ressursid, et viia riskid nii madalale kui praktikas võimalik;
 • töötajate ja kolmandate isikute töötervishoiu ja -ohutuse alased kohustused määratletakse selgelt ja arusaadavad;
 • tehnoloogiate, seadmete ja materjalide kasutamine, mis tagavad töötajate elu ja tervise säilitamiseks suurema ohutuse ja paremad töötingimused;
 • koostöö alltöövõtu ettevõtetega tööde ohutuks teostamiseks;
 • järgib kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi ning vastavalt koostab ja rakendab oma ettevõtte siseselt kehtestatud ohutuse nõudeid ja tavasid;
 • juhtide ja otseste teostajate isikliku vastutuse tagamine tervise- ja ohutusnõuete täitmise eest;
 • töötajate kompetentsi pidev parendamine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

Ķieģeļu rūpnīca Aseri – ilggadīgas tradīcijas un mūsdienīgas iespējas!

Ķieģeļus Aseri sāka ražot 1922. gadā. 2001. gadā Wienerberger AS kļuva par šīs rūpnīcas īpašnieku, un 2006. gadā tika uzcelta jauna moderna augstas ietilpības ķieģeļu rūpnīca, kas ir viena no modernākajām visā Wienerberger grupā un vienīgā, kurā tiek izgatavoti ar rokām darināti ķieģeļi. 

Wienerberger Group

Wienerberger Group ir kas vairāk piedāvājams kā tikai ķieģeļi: Wienerberger ir starptautisks biržas uzņēmums, kura kompetenci papildus biznesa vienībai Wienerberger Building Solutions (WBS) papildina arī meitas uzņēmumi Semmelrock, Steinzeug-Keramo un Pipelife.

Wienerberger  AG ir globāls celtniecības materiālu un infrastruktūras risinājumu ražotājs, kura galvenais ofiss atrodas Vienerbergas rajonā, Vīnē, Austrijā, un tādēļ kompānijai dots tāds nosaukums. Wienerberger ir vienīgais starptautiskais un vienlaikus pasaules lielākais keramisko celtniecības bloku ražotājs, kuram tirgū ir arī vadošā pozīcija fasāžu ķieģeļu un keramisko dakstiņu,  plastmasas un keramisko cauruļu sistēmu un keramisko un betona bruģakmeņu ražošanā. 1819. gadā dibinātais uzņēmums Wienerberger var atskatīties uz aptuveni 200 gadu ilgajiem veiksmīga biznesa gadiem. 

Mūsu misija un vīzija

Mēs uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti un radām būvniecības nākotni.

Mūsu misija

Mūsu biznesa darbība koncentrējas uz celtniecības materiālu attīstību, ražošanu un pārdošanu. Mūsu misija ir turpināt darbu kā iecienīts celtniecības materiālu risinājumu piedāvātājs Eiropā, kā pamatā ir mūsu preču kvalitāte, energoefektivitāte un dabīgs skaistums. Mūsu mērķis ir piedāvāt arī kvalitatīvus tirdzniecības un piegādes pakalpojumus. 

 

Mūsu vīzija

Mēs uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti, piedāvājot vērtīgus ēku celtniecības vai renovēšanas risinājumus. Mēs nodrošinām darba procesus, kas ir atbildīgi pret vidi un izmanto resursus efektīvi visā ēkas dzīves ciklā, sākot ar vietas izvēli līdz interjeram, celtniecībai, pārvaldīšanai, renovēšanai un nojaukšanai. Mēs piedāvām ilgtspējīgus celtniecības materiālus un infrastruktūras risinājumus labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.